תחילת העבודה ב-Pages
הגדלה או הקטנה של מסמך או הצגת Pages על מסך מלא, התאמה אישית של סרגל הכלים, ניווט מהיר, ביטול וביצוע מחדש של שינויים, יצירה ופתיחה של מסמך, Pages במבט מהיר.

עריכת מלל
שימוש במלל דו-כיווני, עיצוב מלל בסינית, יפנית או קוריאנית, עיצוב סימני פיסוק, יצירת קישורים לאתרים ולכתובות דוא״ל, יצירת רשימות עם תבליטים ורשימות ממוספרות, שימוש בסגנונות פיסקה, התאמת המרווח והעיצוב של תווים, שינוי המראה של מלל, העתקה והדבקה של מלל, הוספת מלל.

עיצוב מסמכים
הוספת תוכן עניינים, שימוש ב-EndNote וב-MathType, הוספת הערות שוליים והערות סיום, הצגה והסתרה של סרגלים, הצגת סימוני עיצוב ופריסה, יישור מלל, הוספת צבע רקע וגבול, יצירת מקטעים, הוספת כותרות עליונות, כותרות תחתונות ומספרי עמודים, המרת סוג המסמך.

הוספת תמונות, צורות ומדיה
יצירת שכבות אובייקטים, קיבוץ אובייקטים ונעילת אובייקטים, יישור ומיקום של אובייקטים, שימוש בסימני עזר למיקום, הגדרת העדפות עבור הסרגל, שינוי גודל של אובייקט, סיבובו והפיכתו, שימוש בסגנונות אובייקט, שינוי המראה של אובייקט, הצבת אובייקטים ברקע, הוספה ויישור של מלל באובייקט, הוספת כתובית לאובייקט.

הוספת טבלאות ותרשימים
תרשימים, נוסחאות ופונקציות, טבלאות.

שימוש בכלי כתיבה ועריכה
מעקב אחר שינויים, הצגת ספירת המילים וסטטיסטיקות מסמך נוספות, הוספת הערות והדגשת מלל, החלפה אוטומטית של מלל, חיפוש והחלפה של מלל, חיפוש מילים, בדיקת איות.

ניהול מסמכים
מחיקת מסמך, העברת מסמך אל iCloud או ממנו, הוספת תבניות מותאמות אישית, הגנה על מסמך באמצעות סיסמה, נעילת מסמך, שמירת מסמך במבנה אחר, איתור מסמך, שמירה ושינוי שם של מסמך.

שיתוף והדפסה של מסמכים
העברת קבצים באמצעות iTunes, שיתוף קבצים דרך שרת מרוחק, הדפסת מעטפות, תוויות וכרטיסי ביקור, הדפסת מסמך, שליחת עותק של מסמך, שיתוף ועריכה של מסמך עם אחרים, שימוש ב-iCloud עם Pages.

קיצורים במקלדת